کارگاه رهن و اجاره املاک صنعت - اطلاعات املاک صنعتی استان آ-ش

کارگاه تبریز جاده صوفیا...

20م رهن 2م اجاره
املاک صنعت 09148706400

25/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

100م رهن 18م اجاره
املاک صنعت 09148706400

25/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز شهرک قاسم ...

200م رهن 20م اجاره
املاک صنعت 09148706400

25/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده صوفیا...

20م رهن 4.5م اجاره
املاک صنعت 09148706400

24/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز شادآباد

60م رهن 1م اجاره
املاک صنعت 09148706400

24/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده صوفیا...

40م رهن 3م اجاره
املاک صنعت 09148706400

23/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز شهرک صنعتی...

50م رهن 5.5م اجاره
املاک صنعت 09148706400

20/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز طالقانی

45م رهن 6م اجاره
املاک صنعت 09148706400

19/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

30م رهن 20م اجاره
املاک صنعت 09148706400

18/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

35م رهن 5.5م اجاره
املاک صنعت 09148706400

18/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده پالای...

150م رهن 7م اجاره
املاک صنعت 09148706400

05/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده آذرشه...

10م رهن 22م اجاره
املاک صنعت 09148706400

05/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

30م رهن 6.5م اجاره
املاک صنعت 09148706400

04/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

60م رهن 6م اجاره
املاک صنعت 09148706400

04/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

50م رهن 12م اجاره
املاک صنعت 09148706400

30/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

500م رهن 50م اجاره
املاک صنعت 09148706400

30/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز خسروشهر

30م رهن 6م اجاره
املاک صنعت 09148706400

29/05/1399جزئیات