زمین متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک صنعت - اطلاعات املاک صنعتی استان آ-ش

زمین تبریز سعیدآباد

قیمت متر مربع 3.5ميليون

2.17ميليارد
املاک صنعت 04133348600

10/10/1398جزئیات

زمین تبریز تیکمه داش

قیمت متر مربع 50تومان

2ميليارد
املاک صنعت 04133348600

09/10/1398جزئیات

زمین تبریز آناخاتون

قیمت متر مربع 500تومان

7ميليارد
املاک صنعت 04133348600

05/10/1398جزئیات

زمین تبریز پالایشگاه

قیمت متر مربع 700تومان

900ميليون
املاک صنعت 04133348600

03/10/1398جزئیات

زمین تبریز آذرشهر

قیمت متر مربع 1ميليون

5.45ميليارد
املاک صنعت 04133348600

01/10/1398جزئیات

زمین تبریز جاده سنتو به...

مالی-قیمت متر مربع 45تومان

45ميليون
املاک صنعت 04133348600

28/09/1398جزئیات

زمین تبریز جاده قدیم تب...

نوساز -قیمت متر مربع 80تومان

120ميليون
املاک صنعت 04133348600

14/08/1398جزئیات

زمین تبریز جاده تبریز -...

نوساز

85ميليون
املاک صنعت 04133348600

11/08/1398جزئیات

زمین تبریز جاده تبریز -...

نوساز -قیمت متر مربع 1ميليون

3ميليارد
املاک صنعت 04133348600

09/08/1398جزئیات

زمین تبریز جاده تهرا

قیمت متر مربع 280تومان

280ميليون
املاک صنعت 04133348600

30/05/1398جزئیات

زمین تبریز کندرو

نوساز -قیمت متر مربع 480تومان

360ميليون
املاک صنعت 04133348600

24/05/1398جزئیات

زمین تبریز آخول

قیمت متر مربع 200تومان

146ميليون
املاک صنعت 04133348600

23/05/1398جزئیات

زمین خسروشهر از طرف

نوساز -قیمت متر مربع 300تومان

26ميليون
املاک صنعت 04133348600

10/05/1398جزئیات

زمین تبریز جاده تهرا

قیمت متر مربع 150تومان

3.9ميليارد
املاک صنعت 04133348600

21/04/1398جزئیات

زمین تبریز جاده تهرا

قیمت متر مربع 150تومان

4.8ميليارد
املاک صنعت 04133348600

21/04/1398جزئیات

زمین تبریز اول ارپا دره...

قیمت متر مربع 660تومان

550ميليون
املاک صنعت 04133348600

19/04/1398جزئیات

زمین آذرشهر شهرک سلیم

قیمت متر مربع 200تومان

350ميليون
املاک صنعت 04133348600

17/04/1398جزئیات

زمین تبریز جنب تراکتورس...

قیمت متر مربع 50تومان

400ميليون
املاک صنعت 04133348600

16/04/1398جزئیات

زمین تبریز اتوبان کسائ

نوبی-قیمت متر مربع 500تومان

5ميليارد
املاک صنعت 04133348600

15/04/1398جزئیات

زمین صوفیان و چله‌خانه ...

نوساز -قیمت متر مربع 600تومان

252ميليون
املاک صنعت 04133348600

13/04/1398جزئیات

زمین مرند جاده تبریز مر...

نوساز -قیمت متر مربع 140تومان

364ميليون
املاک صنعت 04133348600

11/04/1398جزئیات

زمین مرند جنب شهرک صنعت...

قیمت متر مربع 20تومان

4.6ميليارد
املاک صنعت 04133348600

11/04/1398جزئیات

زمین میانه جاده میانه ب...

قیمت متر مربع 70تومان

210تومان
املاک صنعت 04133348600

10/04/1398جزئیات

زمین بستان‌آباد کیلومتر...

قیمت متر مربع 150تومان

420ميليون
املاک صنعت 04133348600

10/04/1398جزئیات

زمین تبریز جاده صوفیان

قیمت متر مربع 150تومان

450ميليون
املاک صنعت 04133348600

10/04/1398جزئیات

زمین تبریز شهرک صنعتی آ...

قیمت متر مربع 236تومان

900ميليون
املاک صنعت 04133348600

02/04/1398جزئیات

زمین تبریز قزلجه میدان

قیمت متر مربع 1.3ميليون

5.2ميليارد
املاک صنعت 04133348600

30/03/1398جزئیات

زمین تبریز پالایشگاه رو...

نوساز -قیمت متر مربع 600تومان

291ميليون
املاک صنعت 04133348600

01/04/1398جزئیات

زمین تبریز جاده آذرشهر

قیمت متر مربع 800تومان

560ميليون
املاک صنعت 04133348600

29/03/1398جزئیات

زمین تبریز جاده پالایگا...

نوساز -قیمت متر مربع 600تومان

291ميليون
املاک صنعت 04133348600

29/03/1398جزئیات

زمین تبریز جاده صوفیان

قیمت متر مربع 105تومان

787ميليون
املاک صنعت 04133348600

29/03/1398جزئیات

زمین تبریز جاده تهران

قیمت متر مربع 170تومان

425ميليون
املاک صنعت 04133348600

01/04/1398جزئیات

زمین صوفیان و چله‌خانه ...

نوساز -قیمت متر مربع 100تومان

617ميليون
املاک صنعت 04133348600

01/04/1398جزئیات

زمین صوفیان و چله‌خانه ...

نوساز -قیمت متر مربع 80تومان

180ميليون
املاک صنعت 04133348600

21/03/1398جزئیات

زمین ورزقان‌اهر شهرک صن...

نوساز -قیمت متر مربع 40تومان

400ميليون
املاک صنعت 04133348600

21/03/1398جزئیات

زمین تبریز جاده تهران

قیمت متر مربع 50تومان

6.5ميليارد
املاک صنعت 04133348600

21/03/1398جزئیات

زمین تبریز صوفیان

نوساز

180ميليون
املاک صنعت 04133348600

18/03/1398جزئیات

زمین تبریز شهرک فتحی

نوساز -قیمت متر مربع 40تومان

400ميليون
املاک صنعت 04133348600

18/03/1398جزئیات

زمین تبریز کیلومتر 100 ...

549ميليون
املاک صنعت 04133348600

13/03/1398جزئیات

زمین تبریز جاده تهران

قیمت متر مربع 2.5ميليون

3.25ميليارد
املاک صنعت 04133348600

13/03/1398جزئیات

زمین تبریز جاده تهران

1ميليارد
املاک صنعت 04133348600

12/03/1398جزئیات

زمین تبریز جاده تهران

نوساز

225ميليون
املاک صنعت 04133348600

11/03/1398جزئیات

زمین تبریز جاده باسمن

نوساز -قیمت متر مربع 700تومان

2.8ميليارد
املاک صنعت 04133348600

11/03/1398جزئیات

زمین تبریز جاده آذر

قیمت متر مربع 500تومان

2.2ميليارد
املاک صنعت 04133348600

11/03/1398جزئیات

زمین تبریز جاده صوفیان

رقی-قیمت متر مربع 140تومان

2.5ميليارد
املاک صنعت 04133348600

11/03/1398جزئیات

زمین صوفیان و چله‌خانه ...

نوساز -قیمت متر مربع 25تومان

2.75ميليارد
املاک صنعت 04133348600

11/03/1398جزئیات

زمین تبریز جاده تهرا

1.4ميليارد
املاک صنعت 04133348600

08/03/1398جزئیات

زمین تبریز اتوبان شهید ...

نوبی-قیمت متر مربع 1ميليون

9ميليارد
املاک صنعت 04133348600

07/03/1398جزئیات

زمین صوفیان و چله‌خانه ...

قیمت متر مربع 40تومان

200ميليون
املاک صنعت 04133348600

06/03/1398جزئیات

زمین تبریز جاده اهر

قیمت متر مربع 20تومان

260ميليون
املاک صنعت 04133348600

05/03/1398جزئیات