کارخانه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک صنعت - اطلاعات املاک صنعتی استان آ-ش

کارخانه تبریز شهرک رفسن...

نوساز -قیمت متر مربع 1ميليون

6.5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

15/04/1399جزئیات

کارخانه تبریز نرسیده به...

نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

5.2ميليارد
املاک صنعت 09148706400

14/04/1399جزئیات

کارخانه صوفیان و چله‌خا...

نوساز

1.4ميليارد
املاک صنعت 09148706400

12/04/1399جزئیات

کارخانه تبریز شهرک مصال...

نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

6.75ميليارد
املاک صنعت 09148706400

12/04/1399جزئیات

کارخانه تبریز شهرک صنعت...

نوساز

2.2ميليارد
املاک صنعت 09148706400

11/04/1399جزئیات

کارخانه تبریز شهرک صنعت...

نوساز

2.5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

11/04/1399جزئیات

کارخانه تبریز جاده صوفی...

قیمت متر مربع 3.8ميليون

1ميليارد
املاک صنعت 09148706400

03/04/1399جزئیات

کارخانه تبریز ایوند

قیمت متر مربع 1.1ميليون

4ميليارد
املاک صنعت 09148706400

05/12/1398جزئیات

کارخانه تبریز شهرک صنعت...

قیمت متر مربع 1.2ميليون

6ميليارد
املاک صنعت 09148706400

01/12/1398جزئیات

کارخانه آذرشهر شهرک سلی...

نوساز

3ميليارد
املاک صنعت 09148706400

14/08/1398جزئیات

کارخانه تبریز اتوبان شه...

شمالی

2.8ميليارد
املاک صنعت 09148706400

11/03/1398جزئیات

کارخانه تبریز شهرک سرما...

دو نبش شمالی

5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

29/02/1398جزئیات

کارخانه تبریز جاده آذرش...

15ميليارد
املاک صنعت 09148706400

27/02/1398جزئیات

کارخانه تبریز هربی

نوساز -قیمت متر مربع 4ميليون

12ميليارد
املاک صنعت 09148706400

25/02/1398جزئیات

کارخانه تبریز شهرک صنعت...

سن بنا 5سال

3.7ميليارد
املاک صنعت 09148706400

25/02/1398جزئیات

کارخانه تبریز شهرک صنعت...

نوساز

1.7ميليارد
املاک صنعت 09148706400

24/02/1398جزئیات

کارخانه تبریز شهرک سرما...

نوساز

6ميليارد
املاک صنعت 09148706400

02/03/1398جزئیات

کارخانه تبریز شهرک سرما...

نوساز

5.5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

24/02/1398جزئیات

کارخانه تبریز شهرک صنعت...

1.75ميليارد
املاک صنعت 09148706400

24/02/1398جزئیات

کارخانه تبریز شهرک سلیم...

3ميليارد
املاک صنعت 09148706400

12/05/1398جزئیات

کارخانه تبریز سه راه فر...

5.5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

12/05/1398جزئیات

کارخانه تبریز شهرک مصال...

1.6ميليارد
املاک صنعت 09148706400

25/04/1398جزئیات

کارخانه تبریز جاده خسرو...

8.8ميليارد
املاک صنعت 09148706400

23/04/1398جزئیات

کارخانه زنجان شهرک صنعت...

25ميليارد
املاک صنعت 09148706400

23/04/1398جزئیات

کارخانه تبریز جاده تهرا...

5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

23/04/1398جزئیات

کارخانه تبریز آرپا درسی...

7.7ميليارد
املاک صنعت 09148706400

22/04/1398جزئیات

کارخانه تبریز تیکه داش

450ميليون
املاک صنعت 09148706400

20/04/1398جزئیات

کارخانه تبریز اندیشه

4.65ميليارد
املاک صنعت 09148706400

20/04/1398جزئیات

کارخانه تبریز جاده اهر

2.5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

19/04/1398جزئیات

کارخانه تبریز شهرک صنعت...

4ميليارد
املاک صنعت 09148706400

19/04/1398جزئیات

کارخانه تبریز شهرک سرما...

6ميليارد
املاک صنعت 09148706400

19/04/1398جزئیات

کارخانه تبریز جاده صوفی...

10.6ميليارد
املاک صنعت 09148706400

18/04/1398جزئیات

کارخانه تبریز شهرک صنعت...

950ميليون
املاک صنعت 09148706400

17/04/1398جزئیات

کارخانه تبریز میدان صنع...

2ميليارد
املاک صنعت 09148706400

17/04/1398جزئیات

کارخانه تبریز کجا آباد

783ميليون
املاک صنعت 09148706400

17/04/1398جزئیات

کارخانه تبریز جاده امند...

قیمت متر مربع 1ميليون

7ميليارد
املاک صنعت 09148706400

15/04/1398جزئیات

کارخانه تبریز شهرک شیرا...

1.2ميليارد
املاک صنعت 09148706400

13/04/1398جزئیات

کارخانه تبریز چهار زون ...

املاک صنعت 09148706400

11/04/1398جزئیات

کارخانه تبریز جاده پالا...

قیمت متر مربع 1.4ميليون

480ميليون
املاک صنعت 09148706400

10/04/1398جزئیات

کارخانه تبریز شهرک

5.8ميليارد
املاک صنعت 09148706400

30/03/1398جزئیات

کارخانه تبریز جاده صوفی...

787ميليون
املاک صنعت 09148706400

29/03/1398جزئیات

کارخانه تبریز اول جاده ...

1ميليارد
املاک صنعت 09148706400

28/03/1398جزئیات

کارخانه تبریز جاده تهرا...

425ميليون
املاک صنعت 09148706400

27/03/1398جزئیات

کارخانه شهرک بیلوردی

320ميليون
املاک صنعت 09148706400

08/03/1398جزئیات