کارگاه متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت - اطلاعات املاک صنعتی استان آ-ش

کارگاه تبریز شهرک رجائی...

زيربنا 650متر-قیمت متر مربع 6.25ميليون

5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

23/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز سه راه اهر...

زيربنا 350متر- نوساز -قیمت متر مربع 4.538ميليون

2.8ميليارد
املاک صنعت 09148706400

23/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز شهرک سهند ...

زيربنا 560متر- نوساز -قیمت متر مربع 2ميليون

2.2ميليارد
املاک صنعت 09148706400

30/09/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده سنتو ...

زيربنا 340متر-نما سیمان سفیددرب از حیاط-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1.6ميليون

550ميليون
املاک صنعت 09148706400

28/09/1398جزئیات

کارگاه باغ‌معروف جاده ب...

زيربنا 283متر- نوساز

350ميليون
املاک صنعت 09148706400

11/08/1398جزئیات

کارگاه تبریز روبروی مید...

زيربنا 462متر-قیمت متر مربع 1ميليون

3.5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

28/05/1398جزئیات

کارگاه تبریز آخما قای

-زيربنا 300متر

140ميليون
املاک صنعت 09148706400

25/05/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده آذرشه...

زيربنا 335متر- نوساز -قیمت متر مربع 1.5ميليون

500ميليون
املاک صنعت 09148706400

24/05/1398جزئیات

کارگاه تبریز سردرو

-زيربنا 380متر

1.5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

24/05/1398جزئیات

کارگاه تبریز باغ معرو

زيربنا 550متر- نوساز -قیمت متر مربع 1.2ميليون

720ميليون
املاک صنعت 09148706400

23/05/1398جزئیات

کارگاه تبریز باغ معرو

زيربنا 600متر- نوساز -قیمت متر مربع 800تومان

480ميليون
املاک صنعت 09148706400

23/05/1398جزئیات

کارگاه تبریز کجا آبا

زيربنا 283متر-قیمت متر مربع 1.2ميليون

340ميليون
املاک صنعت 09148706400

23/05/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهرا

زيربنا 270متر- نوساز

650ميليون
املاک صنعت 09148706400

10/05/1398جزئیات

کارگاه تبریز باغ معرو

-زيربنا 300متر

450ميليون
املاک صنعت 09148706400

18/04/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده صوفیا...

زيربنا 380متر-قیمت متر مربع 4ميليون

10.6ميليارد
املاک صنعت 09148706400

18/04/1398جزئیات

کارگاه تبریز جنب تراکتو...

-زيربنا 462متر

5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

16/04/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده مایا

زيربنا 282متر-قیمت متر مربع 600تومان

600ميليون
املاک صنعت 09148706400

16/04/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده سنتو

-زيربنا 380متر

520ميليون
املاک صنعت 09148706400

10/04/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده پالای...

زيربنا 350متر- نوساز -قیمت متر مربع 1.4ميليون

480ميليون
املاک صنعت 09148706400

10/04/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

-زيربنا 240متر

450ميليون
املاک صنعت 09148706400

01/04/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

زيربنا 240متر- نوساز

املاک صنعت 09148706400

29/03/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده مایان...

زيربنا 500متر-قیمت متر مربع 2ميليون

1ميليارد
املاک صنعت 09148706400

01/04/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده آذرشه...

-زيربنا 380متردو نبش جنوبی

815ميليون
املاک صنعت 09148706400

16/03/1398جزئیات

کارگاه تبریز شهرک صنعتی...

-زيربنا 540مترشمالی

1.2ميليارد
املاک صنعت 09148706400

16/03/1398جزئیات

کارگاه ممان شهرک شهید س...

-زيربنا 990متر-نما آجر گریدو نبش شمالی

2.5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

16/03/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

-زيربنا 800متر

1.3ميليارد
املاک صنعت 09148706400

15/03/1398جزئیات

کارگاه ممقان شهرک شهید ...

-زيربنا 720متر-نما آجر گری

3.5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

15/03/1398جزئیات

کارگاه ممقان شهرک شهید ...

زيربنا 650مترجنوبی- نوساز

700ميليون
املاک صنعت 09148706400

14/03/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده قدیم ...

-زيربنا 600مترشمالی

1.5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

14/03/1398جزئیات

کارگاه تبریز شهرک مصالح...

-زيربنا 500متر-نما آجر گریجنوبی

1.5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

14/03/1398جزئیات

کارگاه تبریز منطقه شهرک...

-زيربنا 220متر

2.6ميليارد
املاک صنعت 09148706400

11/03/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده هرو

-زيربنا 850متر

200ميليون
املاک صنعت 09148706400

11/03/1398جزئیات

کارگاه تبریز شهرک مصالح...

زيربنا 1000متر-نما آجر گری-سن بنا 5سال

3.5ميليون
املاک صنعت 09148706400

11/03/1398جزئیات

کارگاه تبریز شادباد مشا...

زيربنا 230متر-قیمت متر مربع 1ميليون

230ميليون
املاک صنعت 09148706400

08/03/1398جزئیات

کارگاه ورزقان‌اهر شهرک ...

-زيربنا 400متر

320ميليون
املاک صنعت 09148706400

08/03/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهرا

زيربنا 600متر-قیمت متر مربع 1.5ميليون

1.9ميليارد
املاک صنعت 09148706400

08/03/1398جزئیات

کارگاه تبریز شهرکمصالح ...

-زيربنا 500متر

2.5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

06/03/1398جزئیات

کارگاه مرند ملا یوس

زيربنا 1400متر-قیمت متر مربع 1ميليون

5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

06/03/1398جزئیات

کارگاه ممقان شهرک شهید ...

زيربنا 250متر-سن بنا 4سال

450ميليون
املاک صنعت 09148706400

06/03/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده آذرشه...

زيربنا 380متر- نوساز

1.05ميليارد
املاک صنعت 09148706400

05/03/1398جزئیات

کارگاه هشترود شهرک صنعت...

زيربنا 900متردو نبش شمالی- نوساز

600ميليون
املاک صنعت 09148706400

02/03/1398جزئیات

کارگاه مرند کشک سرای

زيربنا 500متر- نوساز

600ميليون
املاک صنعت 09148706400

02/03/1398جزئیات

کارگاه تبریز شهرک سهند ...

-زيربنا 800متر-نما آجر گری

2.5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

28/02/1398جزئیات

کارگاه تبریز میدان تره ...

زيربنا 464متر-قیمت متر مربع 3ميليون

1.4ميليارد
املاک صنعت 09148706400

27/02/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده سنتو

زيربنا 800متر- 4خوابه -قیمت متر مربع 530تومان

950ميليون
املاک صنعت 09148706400

27/02/1398جزئیات

کارگاه بستان‌آباد منطقه...

زيربنا 550متر-نما آجر گری-سن بنا 4سال

950ميليون
املاک صنعت 09148706400

27/02/1398جزئیات

کارگاه تبریز شهرک سرمای...

زيربنا 600متر-سن بنا 5سال

1.6ميليارد
املاک صنعت 09148706400

27/02/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده سنتو

-زيربنا 900متر

1.5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

27/02/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده آذرشه...

زيربنا 450متر-قیمت متر مربع 1.6ميليون

900ميليون
املاک صنعت 09148706400

26/02/1398جزئیات

کارگاه تبریز جنب شهرک ف...

زيربنا 600متر-قیمت متر مربع 375تومان

600ميليون
املاک صنعت 09148706400

26/02/1398جزئیات