کارگاه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک صنعت - اطلاعات املاک صنعتی استان آ-ش

کارگاه تبریز جاده تهران...

قیمت متر مربع 2.2ميليون

110ميليون
املاک صنعت 04133348600

26/11/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

قیمت متر مربع 2ميليون

1.16ميليارد
املاک صنعت 04133348600

20/11/1398جزئیات

کارگاه تبریز پتروشیمی

قیمت متر مربع 1.1ميليون

280ميليون
املاک صنعت 04133348600

15/11/1398جزئیات

کارگاه تبریز شهرک سلیمی...

قیمت متر مربع 1.2ميليون

2.15ميليارد
املاک صنعت 04133348600

15/11/1398جزئیات

کارگاه تبریز کند رود

قیمت متر مربع 2ميليون

290ميليون
املاک صنعت 04133348600

30/10/1398جزئیات

کارگاه تبریز کوی لاله

نوساز -قیمت متر مربع 4ميليون

5ميليارد
املاک صنعت 04133348600

18/10/1398جزئیات

کارگاه تبریز شهرک ازمای...

قیمت متر مربع 2.5ميليون

250ميليون
املاک صنعت 04133348600

18/10/1398جزئیات

کارگاه تبریز مایان

قیمت متر مربع 1.5ميليون

750ميليون
املاک صنعت 04133348600

10/10/1398جزئیات

کارگاه تبریز سهلان

قیمت متر مربع 1.1ميليون

1.35ميليارد
املاک صنعت 04133348600

05/10/1398جزئیات

کارگاه تبریز پایشگاه

قیمت متر مربع 1.3ميليون

2ميليارد
املاک صنعت 04133348600

03/10/1398جزئیات

کارگاه تبریز نیروگاه

قیمت متر مربع 2ميليون

440ميليون
املاک صنعت 04133348600

01/10/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده آذرشه...

قیمت متر مربع 3ميليون

600ميليون
املاک صنعت 04133348600

30/09/1398جزئیات

کارگاه تبریز سراه فرودگ...

قیمت متر مربع 485تومان

485ميليون
املاک صنعت 04133348600

21/04/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده صوفیا...

قیمت متر مربع 500تومان

900ميليون
املاک صنعت 04133348600

10/04/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

قیمت متر مربع 1.55ميليون

1.88ميليارد
املاک صنعت 04133348600

01/04/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده قدیم ...

نما سنگ وسوفال-سن بنا 9سال

املاک صنعت 04133348600

13/03/1398جزئیات

کارگاه تبریز شهرک مصالح...

نما آجر گری-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1ميليون

2.3ميليارد
املاک صنعت 04133348600

11/03/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده صوفیا...

قیمت متر مربع 1ميليون

1.65ميليارد
املاک صنعت 04133348600

01/03/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده سنتو

600ميليون
املاک صنعت 04133348600

27/02/1398جزئیات

کارگاه تبریز شهرک مصالح...

1.2ميليارد
املاک صنعت 04133348600

26/02/1398جزئیات

کارگاه تبریز شهرک صنعتی...

نوساز -قیمت متر مربع 2.6ميليون

350ميليون
املاک صنعت 04133348600

25/02/1398جزئیات