کارگاه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک صنعت - اطلاعات املاک صنعتی استان آ-ش

کارگاه تبریز جاده اذرشه...

قیمت متر مربع 2ميليون

700ميليون
املاک صنعت 09148706400

24/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز کرجان

قیمت متر مربع 450تومان

45ميليون
املاک صنعت 09148706400

23/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده صوفیا...

قیمت متر مربع 3.3ميليون

1.4ميليارد
املاک صنعت 09148706400

23/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده اهر

املاک صنعت 09148706400

20/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

قیمت متر مربع 10ميليون

2.8ميليارد
املاک صنعت 09148706400

20/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

قیمت متر مربع 1.2ميليون

120ميليون
املاک صنعت 09148706400

19/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده آذرشه...

قیمت متر مربع 3.5ميليون

875ميليون
املاک صنعت 09148706400

19/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

قیمت متر مربع 5ميليون

1ميليارد
املاک صنعت 09148706400

18/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز شهرک فناور...

قیمت متر مربع 8.5ميليون

130ميليون
املاک صنعت 09148706400

17/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده سیلیس...

قیمت متر مربع 3ميليون

90ميليون
املاک صنعت 09148706400

17/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده پتروش...

قیمت متر مربع 1.5ميليون

900ميليون
املاک صنعت 09148706400

16/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده پتروش...

قیمت متر مربع 7.3ميليون

110ميليون
املاک صنعت 09148706400

16/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده آذرشه...

قیمت متر مربع 3ميليون

310ميليون
املاک صنعت 09148706400

15/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده پتروش...

قیمت متر مربع 1.9ميليون

170ميليون
املاک صنعت 09148706400

15/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

قیمت متر مربع 10ميليون

2ميليارد
املاک صنعت 09148706400

15/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

قیمت متر مربع 3.2ميليون

83ميليون
املاک صنعت 09148706400

13/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

قیمت متر مربع 3.4ميليون

800ميليون
املاک صنعت 09148706400

13/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

قیمت متر مربع 1.5ميليون

7.5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

13/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده صوفیا...

قیمت متر مربع 1.5ميليون

750ميليون
املاک صنعت 09148706400

11/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده صوفیا...

قیمت متر مربع 5.7ميليون

850ميليون
املاک صنعت 09148706400

11/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده سنتو ...

قیمت متر مربع 14ميليون

1ميليارد
املاک صنعت 09148706400

11/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده آذرشه...

قیمت متر مربع 3.1ميليون

120ميليون
املاک صنعت 09148706400

10/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده آذرشه...

قیمت متر مربع 880تومان

400ميليون
املاک صنعت 09148706400

10/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

سن بنا 99سال -قیمت متر مربع 2ميليون

2.2ميليارد
املاک صنعت 09148706400

10/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده سنتو

قیمت متر مربع 2.5ميليون

800ميليون
املاک صنعت 09148706400

05/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده مایان...

قیمت متر مربع 2.5ميليون

300ميليون
املاک صنعت 09148706400

04/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

قیمت متر مربع 1.38ميليون

700ميليون
املاک صنعت 09148706400

03/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده صوفیا...

قیمت متر مربع 3.4ميليون

800ميليون
املاک صنعت 09148706400

03/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده صوفیا...

قیمت متر مربع 1.1ميليون

800ميليون
املاک صنعت 09148706400

03/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

قیمت متر مربع 1.584ميليون

4.2ميليارد
املاک صنعت 09148706400

02/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز شهرک ازمای...

قیمت متر مربع 2.8ميليون

280ميليون
املاک صنعت 09148706400

01/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز دیزل آباد ...

قیمت متر مربع 12ميليون

1.5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

01/06/1399جزئیات

کارگاه تبریز الوار علیا...

قیمت متر مربع 1.5ميليون

330ميليون
املاک صنعت 09148706400

30/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده آذرشه...

قیمت متر مربع 2.4ميليون

820ميليون
املاک صنعت 09148706400

29/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

1ميليارد
املاک صنعت 09148706400

29/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

قیمت متر مربع 1.5ميليون

7.5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

27/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز ایل گولی

نوساز -قیمت متر مربع 1.85ميليون

2.22ميليارد
املاک صنعت 09148706400

25/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز بعد از سه ...

نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.6ميليارد
املاک صنعت 09148706400

22/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز سردرود

نوساز -قیمت متر مربع 5.9ميليون

3ميليارد
املاک صنعت 09148706400

22/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

قیمت متر مربع 8ميليون

1ميليارد
املاک صنعت 09148706400

21/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز شهرک سهند ...

قیمت متر مربع 2.6ميليون

3.5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

20/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

قیمت متر مربع 5.1ميليون

7ميليارد
املاک صنعت 09148706400

19/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

قیمت متر مربع 5.1ميليون

7ميليارد
املاک صنعت 09148706400

19/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

قیمت متر مربع 5.1ميليون

7ميليارد
املاک صنعت 09148706400

19/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده سردرو...

قیمت متر مربع 5.6ميليون

850ميليون
املاک صنعت 09148706400

16/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده اهر

قیمت متر مربع 100تومان

1ميليارد
املاک صنعت 09148706400

16/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز میدان بسیج...

قیمت متر مربع 1.4ميليون

1.68ميليارد رهن
املاک صنعت 09148706400

15/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده آذر ش...

نوساز -قیمت متر مربع 3.05ميليون

2ميليارد
املاک صنعت 09148706400

13/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 5ميليون

3ميليارد
املاک صنعت 09148706400

13/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز ممقان

قیمت متر مربع 2.7ميليون

600ميليون
املاک صنعت 09148706400

12/05/1399جزئیات